euphorbia exigua

Family

euphorbiaceae

English name

spurge dwarf

French name

euphorbe exigu

Dutch name

wolfsmelk klein

German name

Wolfsmilch, Kleine

International code

EPHEX

Toxic plant

WebDesign: Code Graphique