fungi ascomycetes + algae

Family

ascomycetes + algae

English name

lichen

French name

lichen

Dutch name

lichen

German name

lichen

International code

LICHEN

WebDesign: Code Graphique