A TOOL FOR IDENTIFYING WEEDS and WILD PLANTS

Classification of plants by:

chrozophora tinctoria

Family

euphorbiaceae

English name

chrozophora

French name

croton des teinturiers

Dutch name

chrozophora

German name

Kroton, Faerber-

International code

CRZTI